VOORTGANGSPROCEDURE STOCK SHOT

 1. Opdrachtgever geeft een schriftelijke bevestiging met omschrijving van de te zoeken shots. 

 2. STOCK SHOT selecteert en verzendt de gevraagde shots als zichtzending met tijdcode in beeld.

 3. Opdrachtgever maakt keuze met shotbeschrijving en tijdcode en geeft opdracht tot levering van shots.

 4. STOCK SHOT stuurt, na ontvangst van bovengenoemde keuze, opdrachtgever de STOCK SHOT-licentie.

 5. STOCK SHOT levert de shots en geeft toestemming tot gebruik nadat het licentiebedrag is voldaan.

VOORWAARDEN GEBRUIK STOCK SHOT MATERIAAL

 • Indien de vereiste auteursrechtelijke toestemming voor het vastleggen en verveelvoudigen van STOCK SHOT-materiaal niet is verkregen, terwijl de vervaardiging en/of verspreiding toch heeft plaatsgevonden, bestaat de mogelijkheid dat STOCK SHOT namens de rechthebbenden de vertoning of verspreiding zal verbieden of anderszins rechtsmaatregelen zal nemen.

 • STOCK SHOT behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks aan te passen.

 • STOCK SHOT is gerechtigd om van een productie een gratis bewijsexemplaar op te vragen.
  Dit behoeft niet te worden geretourneerd.

 • In het daartoe gebruikelijke deel van de productie dient te worden vermeld: Archiefmateriaal: STOCK SHOT.

 • De toestemming van STOCK SHOT voor tv- en bioscoopcommercials geldt voor een periode van 3 maanden, ingaande op de afleveringsdatum van het mastermateriaal, tenzij anders is overeengekomen. Bij verlenging van een commercial dient dit tijdig aan STOCK SHOT gemeld te worden d.m.v. een nieuwe aanvraag.

 • Indien wijzigingen worden aangebracht in een bestaande productie, of indien bestaande producties worden samengevoegd, dient opnieuw toestemming bij STOCK SHOT te worden aangevraagd.

 

 
 
DISCLAIMER

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig c.q. onjuist is.  Beweringen en meningen, in de artikelen en mededelingen op de pagina's van site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Stock Shot.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site of met de onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie uit onze site. Stock Shot garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst van derden genoemd in de site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Stock Shot site verkregen informatie.
De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker/ster van de site van Stock Shot mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stock Shot
Privacy Beleid

Stock Shot vindt het absoluut belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Stock Shot conformeert zich daarom aan de Wet Persoons Registratie.
Voor statistische doeleinden worden statistieken van onze website bijgehouden.

Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.

Stock Shot maakt in haar site gebruik van cookies. Op deze manier kan Stock Shot inspelen op het verbeteren en verfijnen van de door u gewenste informatie c.q. services.